DEAR Burma အကြောင်း

အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးရရှိနိုင်ပါသည်

မစ္ရွင္(ခံယူထားသည့္တာဝန္)

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီး၊လူႀကီးလူငယ္အားလံုး ၄င္းတို႔၏တူညီလူတန္းစာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အလုပ္မ်ား၌ ေခ်ာေမြ႔လြယ္ကူစြာ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ကူညီရန္ ႀကိဳးစားသည္။

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၅၀၀ေက်ာ္(ဆက္လက္၍လည္းတိုးပြားေနဆဲ) အား အင္အား၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္၊ ပညာေရးကြ်မ္းက်င္မႈ မ်ား ကိုေပးျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ လူေနမႈ ဘဝ ကို ျမင့္မားေစၿပီး ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရလာေစရန္ ဤေက်ာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္အားေပးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖၚသည္။

အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားစြာမ်ား ႏွင့္ျပည့္ေနေသာ ၄င္းတို႔၏ႏိုင္ငံမွလာၾကၿပီး က်န္ခဲ့သည့္မိသားစု ကိုေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝတခုကိုရရန္ မၾကာခဏ အစမွ ျပန္စေနရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဤေက်ာင္းကိုမိမိတို႔ ဆႏၵအေလွ်ာက္တက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေရာက္လာၾကေသာေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာရွမ္း၊ကရင္၊ရခိုင္၊ကယား၊မြန္၊ကခ်င္၊နီေပါလ္၊ပေဒါင္း၊ ႏွင့္အိႏၵိယတိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သေဘာထား ကဲြလဲြမၿငိမ္မသက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေရာက္လာၾကသူမ်ားပီပီ ဘာမွမရွိေသာအေျခအေနမွစရင္ဆိုင္ၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။

မည္သည့္ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္လာသည္ျဖစ္ေစ အားလံုးေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ အေပၚမွ ရွပ္အက်ီၤအျဖဴႏွင့္စကပ္/ေဘာင္းဘီအနက္တို႔ကို ယူနီေဖါင္းတူညီစြာ ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္ ၄င္းတို႔အားလံုးအားတဦးႏွင့္တဦးအျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ တူညီ မွ်ေသာ ခံစားမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစေအာင္ ဖန္တီးေပးထားေသာ ေနရာတခုျဖစ္သည္။

၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရိုးရွင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ တိုးတက္ေသာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကိုေပးအပ္လွ်က္ရွိေသာ DEAR Burma သည္ထိုသူမ်ား တဦးခ်င္းစီ၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္။

တဦးခ်င္း၊ေက်ာင္းသားတေယာက္ခ်င္းအားသင္ေပးရန္ ဒီမွာ DEAR Burma ရွိေနသည္။

သမိုင္းေၾကာင္း

ေက်ာင္းစတင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စာသင္ခန္း မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ကာလ အတန္ၾကာထဲက တည္ရွိေနေသာ Ramkamhaeng University ေက်ာင္းသားကလပ္ အေဆာက္အအံုေရွ႕တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ အစတြင္ အတည္တက် ျဖစ္ေစရန္ အဟန္႔အတား အေတာ္အတန္ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ စာသင္ခန္းမ်ားကို ျဖစ္ေျမာက္ရန္ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ စီးရံုးဖဲြ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ခိုလႈံလာသူ ဒုကၡသည္ မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားပါ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည္။ ၂၀၀၃ခု ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ထိုင္း-ျမန္မာ အစည္းအရံုး ေကာ္မီတီမွ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းအား ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းသား စင္တာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ျမင့္ေဝမွ ၄င္းတို႔အား ဦးေဆာင္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၄င္းတို႔အား ယခုအခ်ိန္အထိဖြင့္လွစ္ထားဆဲ ျဖစ္ေသာ လက္ရွိေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

လက္ေထာက္ ဒါရိုက္တာ ျမင့္ေဝ အေၾကာင္း

၁၉၈၈ခုႏွစ္ စစ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေသာ က်ာင္းသားေဟာင္း တဦး ျဖစ္သူ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ျမင့္ေဝ၊ ၅၅ ႏွစ္၊ သည္ ျမန္မာ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကိုကူညီႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တခုအျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့သည္။
သူသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဘီေအဘဲြ႔ရရွိခဲ့သူ တဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။
သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးသမား အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ေက်ာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအလုပ္တို႔ကို ေထာက္ပံ့၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္သူ မ်ား၏ အကူအညီ ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိသူ ျဖစ္သည္။
သူေျပာခဲ့ဘူးသည္မွာ ေက်ာင္း၏အက်ိဳးအတြက္ ေက်ာင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းတခု အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလာေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂ခုစလံုးႏွင့္ ညွိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာင္ၿမိဳ႕တြင္စတင္ခဲ့သည္။
ထိုင္း-ျမန္မာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မီတီအား ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။
ေက်ာင္းအုပ္-ျမင့္ေဝ။
TACDB ၏ ဥကၠဌ-Dr. Laddawan Tantivtayapitak ။
ဆရာ ၃၂ ေယာက္အပါအဝင္ ဝန္ထမ္း ၄၅ ေယာက္။
DEAR Burma ေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ တရားဝင္အကူအညီေပးေသာ၊ အေရးေပၚအကူအညီမ်ားကို ေပးေသာ၊ အျခား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကြန္ျမဴနတီ(community) ေလ့လာေရး စင္တာမ်ား အတြက္ အေထာက္အပ့ံလည္းျဖစ္သည္။

အခမဲ့တရားဝင္ကူညီသည့္အေထာက္အပံ့မ်ား

တရားဝင္ျပႆနာတခုၾကံဳေတြ႔ရေသာျမန္မာေရႊ
႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ TACDB (Thai Action Committee for Democracy in Burma) သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ဗဟိုက်ေသာေနရာတြင္တည္ရွိေသာ တရားဝင္ ေဖါင္ေဒးရွင္းမွ သင္တို႔၏ျပႆနာ မ်ားကို ကူညီႏိုင္သည္။

တယ္လီဖုန္း 02-6566541 / 02-2164463.

ေထာက္ပံ့သူမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏DEAR Burma ကိုကမကထျပဳလုပ္သူမ်ားအားေက်းဇူးတင္ပါသည္

Public Delivery
Brackett Refugee Education Fund
The John P. Hussman Foundation

Scroll to Top