จะช่วยเหลือโรงเรียน Dear Burma ได้อย่างไร?

ทางโรงเรียนต้องการอาสาสมัครเป็นเพื่อที่จะเป็นคุณครู รวมทั้งการบริจากเงินและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องใหม่ และเครื่องที่ใช้งานและยังสามารถใช้งานได้อยู่

การบริจาคเงิน

ช่องทางการบริจาคเงิน

*Select your Currency:

Monthly Donation

$ /month

One Time Donation

$

Subtotal

Monthly Donation......................$

One Time Donation....................$

Total Charge Today
$


เงินที่ได้รับจากการบริจาค

250 บาท ใช้ในการสนับสนุนค่าเดินทางของคุณครูอาสาสมัคร สำหรับ 1 สัปดาห์

310 บาท สำหรับค่าเครื่องแบบนักนักศึกษา

340 บาท สำหรับค่าเล่าเรียนของนักเรียน 1 คน/1 ชั้นเรียนเป็นเวลา 3 เดือน

650 บาท/เดือน หรือ 7929 บาท/ปี (TRANSLATES TO US$???) สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักเรียนชาวพม่าแต่ละคน เช่น หนังสือ อุปกรณ์ประกอบการเรียน การเดินทาง และการดูแลสัพเพเหระ เช่น ค่าปรับปรุงและซ่อมบำรุงโรงเรียน ค่าอาหาร และบุคคลากรภายในโรงเรียน ฯลฯ

7076 บาท สำหรับการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และหน้าจอที่ใช้แล้ว

9600 บาท ค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียนใน 1 เดือน

Info

100baht = $3.2US = 2,5€

เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียน เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนทั้งสิ้น (BETTER TRANSLATION)
100% of all donations go to the school and will be used 100% on crucial school infrastructure, program services and helping those students with the most urgent needs

คอมพิวเตอร์ที่ได้มาจากการบริจาคทุกๆเครื่องถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน

อุปกรณ์การเรียน

คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค

ทางโรงเรียนต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งเครื่องเก่าที่ใช้แล้ว หรือเครื่องใหม่ รวมทั้งจอภาพด้วย โน๊ตบุ็คจำนวน 5 เครื่องจะสามารถให้ประโยชน์แก่โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องปรับอากาศ

โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 30 เครื่อง แต่คอมพิวเตอร์ 3 เครื่องนั้นไม่ใช้สามารถใช้งานได้แล้ว เนื่องจากอากาศของห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศนั้นร้อนเกินไป เนื่องด้วยมาจากข้อตกลงทางด้านกฏระเบียบควาามปลอดภัย ทางโรงเรียนสามารถใช้คอวพิวเตอร์ได้แค่เพียง 7 เครื่อง ทางโรงเรียนจึงมีความต้องการโน๊ตบุ๊คมากเท่ากับความต้องการคอมพิวเตอร์ เงินจำนวน 20,000 บาท จะนำไปปรับปรุงทางโรงเรียนให้ทันสมัยจนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นของผู้ใช้โน๊ตบุ๊คและคอมพิวเตอร์

การเรียนการสอน

ทางโรงเรียนมีความต้องการอาสาสมัครที่มีใจอาสาและสามารถสื่อสารภาษาไทยหรืออังกฤษ และสามารถสอนหนังสือได้ 1-2วัน/สัปดาห์ ครั้งละ 4 ชั่วโมง การเรียนการสอนจะต่อเนื่องเป็นเวลา 2-6เดือน โดยเริ่มจากวันแรกของการเปิดภาคเรียน