ကျောင်းသို့ထောက်ပံ့မှု

သင္ DEAR Burma ကိုမည္သို႔ကူညီႏိုင္သလဲ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္လုပ္အားေပးဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ေငြေၾကးလွဴဒါ
န္းျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳၿပီးေသာကြန္
ပ်ဴတာမ်ားကဲ့သို႔အရာမ်ားအား လွဴဒါန္းသူမ်ား ကို ရွာေဖြေနပါသည္။

ေငြေၾကးလွဴဒါန္းျခင္း

*Select your Currency:

Monthly Donation

$ /month

One Time Donation

$

Subtotal

Monthly Donation......................$

One Time Donation....................$

Total Charge Today
$


ဤေငြကိုဘာလုပ္သလဲ

 • $8 ကိုတပါတ္လွ်င္လုပ္အားေပးဆရာ/ဆရာမတဦးအတြက္ခရီးစရိတ္ေထာက္ပံ့ရန္သံုးသည္
 • $10 ကိုယူနီေဖါင္းတစံုအတြက္ေပးရန္သံုးသည္
 • $11 ကိုေက်ာင္းသားတဦးအားစာသင္ခန္းတခုသို႔ ၃လအတြက္ပို႔ရန္သံုးသည္
 • $21/လ(သို႔) $252/ႏွစ္ အား ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူတဦးအတြက္၊ စာအုပ္မ်ား၊ ပစၥည္းအသံုးအေဆာင္မ်ား၊ သြားလာစရိတ္၊ ေက်ာင္းပရဝုဏ္ေစာင့္ေရွာက္ခ၊ ၄င္းတို႔ေက်ာင္းတြင္ရွိစဥ္ အစားအေသာက္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားေၾကး မ်ား အျဖစ္ေပးလိမ့္မည္။
 • $225 ကို ေမာ္နီတာအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အသံုးျပဳၿပီးသည့္ကြန္ပ်ဴတာတလံုးဝယ္ရန္သံုးသည္
 • $320 ကိုတလအတြက္လိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့ပစၥည္း
  မ်ားအတြက္ေပးရန္သံုးသည္

သတင္းအခ်က္အလက္

 • 100baht = $3.2US = 2,5€
 • အားလံုးေသာအသံုးစရိတ္၏၁၀၀%သည္ပရိုဂရမ္ဝ
  န္ေဆာင္မႈအတြက္ျဖစ္လိမ့္မည္
 • ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကဲ့သို႔အားလံုးေသာသက္မဲ့ပစၥည္း
  လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား၏၁၀၀%သည္ DEAR Burma သို႔ အထူးသီးသန္႔သြားလိမ့္မည္
 • တနွစ္စာ ေငြ (၂၅၂ ေဒၚလာ ) ခေလး တစ္ေယာက္ အတြက္ သင္ ေထာက္ ပံ ့ မည္ ဆို လွ်င္ သင္ သည္
  သင္ေထာက္ ပံ ့မည့္ ခေလး ထံ မွ ေနာက္ဆံုး ကာလ သက္တမ္းမ်ား ၊ ေက်ာင္း ပိတ္ ရက္ နွုတ္ ဆက္ ျခင္း
  မ်ား ၊ ဖိတ္ေခၚ စာမ်ား ၊ အျဖစ္ အပ်က္ သမိုင္း စာ ေစာင္ နွင့္ ဓာတ္ပံု မ်ား ကို လက္ ခံ ရရွိ လိမ့္ မည္
  ျဖစ္ပါသည္ ။

အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကြန္ပ်ဴတာမ်ား/လက္(ပ္)ေတာ့(ပ္)မ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ေမာ္နီတာမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေ
သာကြန္ပ်ဴတာအသစ္သို႔မဟုတ္အေဟာင္းမ်ားကို ရွာေဖြ ေနပါသည္။
လက္(ပ္)ေတာ့(ပ္)အေဟာင္းသို႔မဟုတ္အသစ္၅လံုးလည္းေက်ာင္း
အတြက္လိုအပ္ေန ပါသည္။

ေလေအးေပးစက္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ကြန္ပ်ဴတာအလံုး ၃၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း၊ အခန္းသည္ ေလေအးေပးစက္မရွိဘဲအလြန္ ပူေသာေၾကာင့္ ၃ လံုးမွာ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအေနအထားတြင္ ေဘးအႏၱရယ္ကင္း ရွင္းမႈစည္းမ်ဥ္းအရ လက္ရွိတြင္ကြန္ပ်ဴတာ (၇)လံုးသာသံုးႏုိင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားနည္းတူကြန္ပ်ဴ တာခန္းကိုလည္းျပဳျပင္မြန္းမံရန္လိုေနပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာအေရအတြက္ပိုအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ တခ်ိန္ထဲမွာပင္ပိုမိုလာေသာလူအတြက္အဆင္ေျပေစမည့္ကြန္ပ်ဴတာ ခန္းျပဳျပင္မြန္းမံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေငြမွာ 20,000baht ($640US) ျဖစ္ပါသည္။

သင္ပါ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္အစဥ္သျဖင့္ထိုင္းစာသို႔မဟုတ္အဂၤလိပ္စာကို အပါတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ ၊ တခ်ိန္လွ်င္ ၂နာရီစီ လိုလိုလားလားသင္ခ်င္သည့္ဆရာမ်ားကို ရွာေနပါသည္။ သင္ၾကားျခင္းအစီအစဥ္ၾကာျမင့္ခ်ိန္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အစီအစဥ္ေရးဆဲြထားေသာ သင္တန္းကာလ မ်ား၏အစမွစ၍ အနည္းဆံုး သင္တန္းတခုအတြက္ ၁၂ ပါတ္ ျဖစ္သင့္ ပါသည္။

C V ေဖာင္ ၊ ဆက္သြယ္ ရန္ လိပ္စာ နွင့္ ဒီ ေန ရာ တြင္ေလွ်ာက္ ထားနုိင္ ပါ သည္ ။

Scroll to Top