ပညာရေး

အဂၤလိပ္စာ

အဂၤလိပ္စာကိုေက်ာင္းသားမ်ားအားအဆင့္အတန္းမ်ားစြာခဲြ၍သင္ရပါသည္။ အေျခခံအႀကိဳအဆင့္ တြင္အတန္း ၂ တန္း (L-1ABasic 1 and L-1A Basic 2)၊ အေျခခံအဆင့္တြင္အတန္း ၄ တန္း (L-1 A, English L-1 B, English L-1 C, English L-1D) ဟူ၍ခဲြထားသည္။ အဆင့္ ၂ တြင္ အတန္း ၃ တန္း ခဲြထား ၿပီး အလားတူ အဆင့္ ၃ တြင္လည္း အတန္း ၃ တန္း ခဲြထားပါသည္။ အဆင့္ ၃ (English level 3) သည္ ယခုအခါ Pre-1 ႏွင့္ Pre-2 ကိုရည္ညႊန္းပါသည္။(Pre-3 ကိုအခန္းမလံုေလာက္ေသာ ေၾကာင့္ယခုသင္တန္းအပါတ္တြင္မဖြင့္ႏိုင္ခဲ့ပါ)။ သင္တန္းကာလ တခုသို႔မဟုတ္၂ခု ခန္႔ၿပီးလွ်င္ပင္ေက်ာင္းသား/သူအမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္လိုေျပာရန္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိလာသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈတခုကိုရရွိလာပါသည္။ ထိုသို႔ကြ်မ္းက်င္မႈရွိလာသည္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အေရာင္းလုပ္ ငန္း၊ စသည္တို႔ကဲ့သို႔ ၄င္းတို႔အားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္အသစ္မ်ားကိုေပးႏုိင္သည့္မ်ားစြာ ေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတုိ႔ကို ရွာႏိုင္လာပါသည္။
[/symple_column]

Dear Burma

ထိုင္းစာ

ထိုင္းဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားကိုအဆင့္ ၅ ခုခဲြထားပါသည္။ Thai L-1 မွ Thai L-5 အထိျဖစ္ပါ သည္။ အခ်ိဳ႕အဆင့္မ်ားသည္အတန္း ၁၀ တန္းမွ်မ်ားၿပားစြာရွိၿပီး အခ်ိဳ႕သည္၂တန္းမွ်အနည္းငယ္ သာရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္အပါတ္စဥ္လံု႔လရွိစြာႀကိဳးစားသင္ယူၾကၿပီးမၾကာမီေက်ာင္းသား တုိင္းနီးပါးသည္ထိုင္း တူညီလူတန္းစားအဖဲြ႔အစည္းတြင္ အလုပ္မ်ားရွာႏိုင္သည္အထိ ဗဟုသုတရွိလာ ၾကသည္။

DEAR BURMA 3

ျမန္မာစာ

ျမန္မာဘာသာစကားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တရားဝင္မိခင္ဘာသာစကားတခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ရွမ္းျပည္ နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ႏွင့္အျခားေသာ၄င္းတို႔၏ဘာသာစကားသာေျပာၿပီး ျမန္မာစကား ကိုမသံုးသည့္နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသမ်ားမွာလာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္းရွိေသးသည္။ ထိုသူတို႔အား ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးကိုေပးျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္၍ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အခြင့္အလန္းမ်ားရလာရန္၊ သို႔မဟုတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ၾကေသာျမန္မာေရႊ႕ ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးတည္ေဆာက္ရာ တြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ DEAR Burma တြင္ျမန္မာဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားကိုလည္းဖြင့္လွစ္ထားေပးသည္။

DEAR BURMA 5

အျခား

မၾကာေသးမီကပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပိုမိုေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အခြင့္အလန္း မ်ားကိုေပးရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသင္တန္းမ်ားကိုစတင္ကမ္းလွမ္းလွ်က္ရွိသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ကြန္ပ်ဴ တာသင္တန္းအသစ္မ်ား၊ ဖိုတိုဂရပ္ဖစ္သင္တန္းႏွင့္အျခားအတန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းအျပင္ စာၾကည့္တိုက္ကိုလည္းဘာသာစကားမ်ားစြာပါဝင္သည့္စာအုပ္မ်ားျပည့္စံုစြာျဖင့္ဖြင့္လွစ္ေပးထား
သည္။

Scroll to Top