DEAR Burma

โรงเรียน DEAR Burmaเป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้ การศึกษาและพัฒนาผู้อพยพข้ามชาติชาวพม่าในประเทศไทย

สนับสนุนความเข้มแข็งและความมั่นคงในความเป็นประชาธิปไตยในประเทศพม่า

ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีรับความรู้และความเข้มแข็งในการชีวิตอยู่ในสังคมที่รุมเร้าไปด้วยเหตุการณ์ปัญหาต่างๆในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่าง ซึ่งโรงเรียน Dear Burma อยู่ภายใต้มูลนิธิ TACDB ซึ่งเป็นองค์กรณ์ที่มีตั้งใจที่จะส่งเสริม ให้ความรู้ และพัฒนา ทางด้านประชาธิปไตยให้กับผู้อพยพชาวพม่าที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยอย่างแรงกล้า

การพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้อพยพชาวพม่า

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้อพยพชาวพม่าได้มีโอกาสทางด้านการศึกษา มีความมั่นใจ และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆที่สามารถดำรงค์ชีวิตในสังคมที่แตกต่างกันได้
จำนวนนักเรียน : มากกว่า 1,600 คนใน 1 ปีการศึกษา
เรียนนักเรียนพม่าที่สอน: มากกว่า 26,000 คนตั้งแต่ปี 2545

การให้ความช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย

ผู้อพยพชาวพม่าที่ประสบปัญหาทางด้านกฏหมาย สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ ผ่านทางมูลนิธิ TACDB (Thai Action Committee for Democracy in Burma)

โทร. 02-6566541 / 02-2164463.

Scroll to Top